بتن جام

بتن ریزی سوله تاکستان ۱۵۰۰۰ هزار متر با ماله پروانه ای

بتن ریزی سوله
بتن ریزی سوله تاکستان ۱۵۰۰۰ هزار متر با ماله پروانه ای